Từ điển Nhật – Việt Việt – Nhật | JPF

Từ điển Nhật – Việt Việt – Nhật
Vương Ngọc

20-223x350-3597419

Từ điển Nhật – Việt Việt – Nhật

Từ điển Nhật – Việt Việt – Nhật bao gồm: 140.000 mục từ Nhật – Việt và ví dụ minh họa 120.000 mục từ Việt – Nhật và ví dụ minh họa

Bảng tra chữ Kanji và ví dụ minh họa

  • Mã xếp giá: 710-069 ISBN: 9786048662950 Chủ đề: Từ điển Năm XB: 2015 Nhà XB: NXB Hồng Đức

    Ngôn ngữ: Dual lingual