TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Bắt nhịp với xu hướng hội nhập kinh tế và khu vực của khu vực Đông Nam Á, không chỉ các quốc gia Đông Nam Á mà cả các nước khác cũng nhận ra được tầm quan trọng của việc đầu tư cho thế hệ trẻ.

Các quốc gia thành viên Đông Nam Á và các nước hợp tác vì thế đã nỗ lực hết mình nhằm phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy giao lưu giữa con người với con người và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia mà trước tiên là phải hướng đến thế hệ trẻ. Hơn nữa, chương trình thủ lĩnh thế hệ mới Đông Nam Á (EAS) sắp tới sẽ thống nhất tổ chức tại thành phố CEBU, Philipin vào tháng 1/2007, chương trình này diễn ra cũng chính là lúc dự án về giáo dục bắt đầu đi vào hoạt động, dự án bao gồm giao lưu thế hệ trẻ, Hợp tác khu vuẹc thông qua EAS.  

JENESYS tại Việt Nam bao gồm những hoạt động sau:

Mời sinh viên và giới trẻ Việt Nam, những người đang nghiên cứu về Nhật Bản sang thăm Nhật Bản.

Tổ chức chương trình thủ lĩnh thế hệ mới Đông Nam Á.

Tổ chức chương trình sáng tạo Đông Nam Á

Mời các giao viên trẻ Việt Nam hiện đang giảng dạy tiếng Nhật sang Nhật Bản.

Cử các giáo viên trẻ Nhật Bản sang Việt Nam.

Tổ chức chương trình “Khôi phục tiếng Nhật cho sinh viên Việt Nam”