Thuyết trình và Hướng dẫn thực hành về FUROSHIKI tại Hà Nội « Japan Foundation Việt Nam Japan Foundation Việt Nam

Thuyết trình và Hướng dẫn thực hành về FUROSHIKI tại Hà Nội

  • Những ứng dụng của khăn vải truyền thống Nhật Bản – Nghệ thuật thân thiện với Môi trường sinh thái