日越友好年」ロゴマーク認定・使用基準と申請書式

Điều 1

1.Ban tổ chức Năm hữu nghị Nhật – Việt (dưới đây gọi là Ban tổ chức” là nơi xem xét cấp phép sử dụng Lôgô “Năm hữu nghị Nhật – Việt” đối với các ấn phẩm được đánh giá là sẽ góp phần vào việc thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, văn hóa, học thuật, thể thao, du lịch vv.., thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước. 2.Lôgô “Năm hữu nghị Nhật – Việt” về nguyên tắc được sử dụng đối với các ấn phẩm được sử dụng, phát hành tại Việt Nam năm 2013.

3.Phía đăng ký sử dụng sẽ chịu trách nhiệm về ấn phẩm phát hành bao gồm cả kinh phí.

Điều 2

1.Mẫu Lôgô như file đính kèm 2.Mẫu Lôgô sẽ được cung cấp cho Người đăng ký sử dụng dưới dạng file thiết kế để đưa vào ấn phẩm đã được Ban tổ chức cấp phép.

3.Người đăng ký sử dụng Lôgô không được phép làm thay đổi mẫu Lôgô đã được cấp (tỷ lệ chiều dài, chiều rộng). Tuy nhiên, có thể sử dụng mẫu Lôgô bản màu hoặc bản đen trắng.

Điều 3

1.Bản quyền Lôgô “Năm hữu nghị Nhật – Việt” thuộc sở hữu của Ban tổ chức.

Điều 4

1.Người đăng ký sử dụng về nguyên tắc được sử dụng miễn phí lôgô này chỉ trên những ấn phẩm đã được Ban tổ chức cấp phép. 2.Những ấn phẩm sử dụng lôgô phải tuân thủ những luật lệ và thuần phong mỹ tục, tuân thủ luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam. 3.Trưởng Ban tổ chức nếu cần thiết sẽ yêu cầu người đăng ký sử dụng báo cáo về tình trạng sử dụng lôgô.

4.Trưởng Ban tổ chức sẽ ra lệnh hủy bỏ việc sử dụng lôgô trong trường hợp thấy lo ngại về việc gây tổn hại đến chủ trương chung của Năm hữu nghị Nhật – Việt.

Điều 5

1.Trường hợp phát sinh các sự cố hay tình trạng khó khăn khi sử dụng lôgô, Người đăng ký sử dụng phải toàn tâm toàn ý và chịu hoàn toàn trách nhiệm để đưa ra biện pháp xử lý kịp thời và phù hợp.
2.Ban tổ chức sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về sự cố quy định trong điều 1. nêu trên.

Logo Application: (Phiên bản Excel) (Phiên bản PDF)
※ Trường hợp không đọc được phiên bản excel ở trên, hãy sử dụng phiên bản PDF bên phải.